┘┘┘----▲ª----╘╘╘

X E A T T L E X E A H A W K S
N I G H T L I G H T 1 9 8 _

┘┘┘----♦ª----╘╘╘